ژاپنی ها هنگام زلزله چکار میکنند؟

توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


خطر زلزله به جزئی از زندگی روزمره مردم ژاپن تبدیل شده است اما با استفاده از سیستمهای متفاوت اعلام خطر و آموزشهایی که به مردم داده میشود تلفات جانی و مالی بشدت کم است.