لوازم ضروری هنگام زلزله

توجه

تماشای این ویدئو به کودکان و یا افرادی که از دیدن صحنه‌های دلخراش ناراحت میشوند توصیه نمیشود.


توجه

تماشای این ویدئو برای کودکان و افراد زیر 14 سال توصیه نمیشود.


آیا میدانید چه وسایلی هنگام وقوع زلزله باید دسترس باشد؟

این فیلم آموزشی را حتما ببینید.